T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sancaktepe Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Enfeksiyon Hastalıkları


ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KLİNİĞİ

Hastanemiz enfeksiyon hastalıkları kliniği 9 uzman ve 3 enfeksiyon kontrol hemşiresi ile hizmet vermektedir

Kliniğimiz dahilinde 2 poliklinik, 2 Transfüzyon merkezi, Aşı odası ve  Enfeksiyon Kontrol Komitesi bulunmaktadır.

Hekim Kadrosu
Prof.Dr. Derya Öztürk Engin
Doç.Dr. Fatma Yılmaz Karadağ (İdari Ve Eğitim Sorumlusu )

Uzm. Dr. Tülay Görmüş

Uzm. Dr. Hesna Tak 

Uzm. Dr. Selda Karakadıoğlu

Uzm. Dr. Ayşe Şabaplı Çetin 

Uzm. Dr. Yasemin Azim
Uzm. Dr. Eyüp Arslan
Asistan Doktolarımız
Dr. Aslıhan Ayşe BUBER
Dr. Candan BAYRİ

 Enfeksiyon Kontrol  Hemşireleri

Uzm. Hemşire Betül İlbey Koç

Hemşire Yağmur Kızılca

Hemşire Sevda Suçeken

Yardımcı Sağlık Personeli

Poliklinik Sekreteri: Cevat Amanet

Poliklinik

Polikliniğimiz 2  muayene odası,

Polikliniğimizde verilen sağlık hizmetleri

Polikliniğimizde solunum yolu enfeksiyonları, santral sinir sistemi enfeksiyonları, üriner sistem enfeksiyonları, kronik hepatit, HIV enfeksiyonları, gastrointestinal sistem enfeksiyonları, paraziter hastalıklar, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, akut ve kronik hepatitler  v.s. gibi geniş bir yelpazedeki hasta gruplarına tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir. Ayrıca diğer tüm kliniklere konsültasyon hizmeti, yanık ve  yoğun bakım ünitesindeki hastaların enfeksiyonlarının takibi, hastane enfeksiyonlarının izlenmesi ve önlenmesi çalışmaları, antibiyotiklerin rasyonel kullanımının sağlanması ve bununla ilgili politikaların oluşturulması, bulaşıcı hastalıkların bildirimi, koruyucu hekimlik uygulaması çerçevesinde hastaları  bilgilendirme, yönlendirme ve aşı uygulamaları yapılmaktadır

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

Üyeleri:

Uzm. Dr. Selcen UÇAR Tıbbi Yönetici (E.K.K Sor. Başhekim Yrd.)

Uzm. Dr. Tülay GÖRMÜŞ Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı (EKK. Başkanı)

Uzm Dr. Mehmet Yılmaz SALMAN (başhekim yard. Çekmeköy )

Ayten ÇELİK İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Muzeyyen SEYMEN  Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Prof. Dr. Nurten BAKAN Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

Doç. Dr. Şirin GÜVEN Çocuk  Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Doc. Dr. Ender ONUR Cerrahi Bilimler Temsilcisi

Doç. Dr. Niyazi TUĞ Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Doç Dr. Umut SAFER Dâhiliye Kliniği Temsilcisi

Uzm. Dr. Mehmet KUYUMCU Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı

Uzm. Dr.  Çiğdem AKALAN KUYUMCU Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Selda KARAKADIOĞLu Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Hesna TAK  Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Ayşe ŞABABLİ ÇETİN  Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Uzm Dr. Gülben İşgen   Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Yasemin Azim  Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Uzm Dr. Narin Gündoğuş Mikrobiyoloji Laboratuvarı Temsilcisi

Derya KAYA  Kalite Yönetim Direktörü

Uzm. Hem. Betül İLBEY KOÇ Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Hemşire Yağmur KIZILCA  Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Hemşire Sevda SUÇEKEN  Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Hem. Meryem ÇAKIROĞLUYoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

Hem. Aslı MUTLU Ameliyathane sorumlu hemşiresi

Hem. Şahin TANRIVERDİ Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi

Eczacı  İlknur Akyol

Hastanemizde kurulmuş olan    Enfeksiyon kontrol komitesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

             a) Bilimsel esaslar çerçevesinde, yataklı tedavi kurumunun özelliklerine ve şartlarına uygun bir enfeksiyon kontrol programı belirleyerek uygulamak, Yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunmak,

             b) Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak yataklı tedavi kurumunda uygulanması gereken enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirmek, bunları gerektikçe güncellemek,

             c) Yataklı tedavi kurumunda çalışan personele, bu standartları uygulayabilmeleri için devamlı hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak ve uygulamaları denetlemek,

             d) Yataklı tedavi kurumunun ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir sürveyans programı geliştirmek ve çalışmalarının sürekliliğini sağlamak,

             e) Hastane enfeksiyonu yönünden, öncelik taşıyan bölümleri saptayarak ve bulgulara göre harekete geçerek, hastane enfeksiyon kontrol programı için hedefler koymak, her yılın sonunda hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını değerlendirmek ve yıllık çalışma raporunda bu değerlendirmelere yer vermek,

             f) Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüş bildirmek; görev alanı ile ilgili hususlarda, yataklı tedavi kurumunun inşaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde Yönetime görüş bildirmek,

             g) Hastalar veya yataklı tedavi kurumu personeli için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda, gerekli incelemeleri yapmak, izolasyon tedbirlerini belirlemek, izlemek ve böyle bir riskin varlığının saptanması durumunda, ilgili bölüme hasta alımının kısıtlanması veya gerektiğinde durdurulması hususunda karar almak,

             h) Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini dikkate alarak, antibiyotik kullanım politikalarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek,

             ı) Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili standartları belirlemek, standartlara uygun kullanımını denetlemek,

             i) Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu hızları, etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporunu hazırlamak ve ilgili bölümlere iletilmek üzere Yönetime bildirmek,

             j) Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan yıllık faaliyet değerlendirme sonuçlarını Yönetime sunmak,

             k) Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından iletilen sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karar almak ve Yönetime iletmek