Enfeksiyon Hastalıkları
24 Ocak 2024

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KLİNİĞİ

 

Kliniğimiz dahilinde 2 poliklinik, 2 Transfüzyon merkezi, Aşı odası ve  Enfeksiyon Kontrol Komitesi bulunmaktadır.

 

İdari Sorumlusu

Doç.Dr.

Fatma Yılmaz Karadağ


Eğitim Sorumlusu

Prof.Dr.

Derya Öztürk Engin


Doktor Listesi   

Uzm.Dr.

Hesna Tak

Uzm.Dr.

Selda Karakadıoğlu

Uzm.Dr.

Ayşe Şabaplı Çetin

Uzm.Dr.

Yasemin Azim

Uzm.Dr.

Eyüp Arslan

Uzm.Dr.

Özge ÇAYDAŞI

Uzm.Dr.
Uzm.Dr.

Şenay ELBASAN OMAR
Yıldız OLÇAR


Asistan Doktor Listesi

Asst.Dr.

Asiye TUNÇEL DEDE

Asst.Dr.

Betül YILDIRIMDİNÇ

Asst.Dr.

Candan BAYRİ

Asst.Dr.

Sinem Nur YALÇIN

Asst.Dr.

Mehmet Kaan SARI

Asst.Dr.

Ebru GÖKDEMİR

Asst.Dr.

Ülkü DEMİRTAŞ YAVUZ

Asst.Dr.

Aslıhan Ayşe BÜBER

Asst.Dr.

Kübra BOLAT

Asst.Dr.

Ömer Emre GÖKTAŞ

Asst.Dr.

Kübra KUMLUCA

Asst.Dr.

Umut ELMAS

Asst.Dr.

Sevgi KARAYİĞİT

Asst.Dr.

Dilara EKİNCİ

Asst.Dr.

Sultan AKKUŞ

Asst.Dr.

Aysel ŞEKER

Asst.Dr.
Asst.Dr.
Merve TÜRKMEN
Merve ŞENTÜRK


Polikliniğimizde verilen sağlık hizmetleri

Polikliniğimizde solunum yolu enfeksiyonları, santral sinir sistemi enfeksiyonları, üriner sistem enfeksiyonları, kronik hepatit, HIV enfeksiyonları, gastrointestinal sistem enfeksiyonları, paraziter hastalıklar, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, akut ve kronik hepatitler  v.s. gibi geniş bir yelpazedeki hasta gruplarına tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir. Ayrıca diğer tüm kliniklere konsültasyon hizmeti, yanık ve  yoğun bakım ünitesindeki hastaların enfeksiyonlarının takibi, hastane enfeksiyonlarının izlenmesi ve önlenmesi çalışmaları, antibiyotiklerin rasyonel kullanımının sağlanması ve bununla ilgili politikaların oluşturulması, bulaşıcı hastalıkların bildirimi, koruyucu hekimlik uygulaması çerçevesinde hastaları  bilgilendirme, yönlendirme ve aşı uygulamaları yapılmaktadır.

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ 

Hastanemizde kurulmuş olan Enfeksiyon kontrol komitesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 • Bilimsel esaslar çerçevesinde, yataklı tedavi kurumunun özelliklerine ve şartlarına uygun bir enfeksiyon kontrol programı belirleyerek uygulamak, Yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunmak,
 • Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak yataklı tedavi kurumunda uygulanması gereken enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirmek, bunları gerektikçe güncellemek,
 • Yataklı tedavi kurumunda çalışan personele, bu standartları uygulayabilmeleri için devamlı hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak ve uygulamaları denetlemek,
 • Yataklı tedavi kurumunun ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir sürveyans programı geliştirmek ve çalışmalarının sürekliliğini sağlamak,
 • Hastane enfeksiyonu yönünden, öncelik taşıyan bölümleri saptayarak ve bulgulara göre harekete geçerek, hastane enfeksiyon kontrol programı için hedefler koymak, her yılın sonunda hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını değerlendirmek ve yıllık çalışma raporunda bu değerlendirmelere yer vermek,
 • Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüş bildirmek; görev alanı ile ilgili hususlarda, yataklı tedavi kurumunun inşaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde Yönetime görüş bildirmek,
 • Hastalar veya yataklı tedavi kurumu personeli için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda, gerekli incelemeleri yapmak, izolasyon tedbirlerini belirlemek, izlemek ve böyle bir riskin varlığının saptanması durumunda, ilgili bölüme hasta alımının kısıtlanması veya gerektiğinde durdurulması hususunda karar almak,
 • Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini dikkate alarak, antibiyotik kullanım politikalarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek,
 • Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili standartları belirlemek, standartlara uygun kullanımını denetlemek,
 • Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu hızları, etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporunu hazırlamak ve ilgili bölümlere iletilmek üzere Yönetime bildirmek,
 • Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan yıllık faaliyet değerlendirme sonuçlarını Yönetime sunmak,
 • Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından iletilen sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karar almak ve Yönetime iletmek